Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp


Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 20/01/2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC.