Thông tư số 200/2014/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp


(Tài chính) Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (DN), trong đó quy định việc tổ chức kế toán tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và chế độ chế toán đối với nhà thầu nước ngoài.

Theo Thông tư quy định, đối với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc (gọi tắt là đơn vị hạch toán phụ thuộc) DN có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán và phân cấp hạch toán ở các đơn vị hạch toán phụ thuộc phù hợp với đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của mình và không trái với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, DN quyết định việc kế toán tại đơn vị hạch toán phụ thuộc có tổ chức bộ máy kế toán riêng đối với: việc ghi nhận khoản vốn kinh doanh được DN cấp; đối với giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ và phân cấp kế toán tại đơn vị hạch toán phụ thuộc...

Mời xem nội dung Thông tư: thong tu 200-2014-TT-BTC tk tai san final.doc