Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam

Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam

Kế toán là một trong những lĩnh vực chịu sự ảnh hưởng bởi Cách mạng công nghiệp 4.0 nói chung và xu hướng chuyển đổi số nói riêng. Những công nghệ trong ứng dụng chuyển đổi số giúp quy trình kế toán được thực hiện theo thời gian thực, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi và bảo mật hơn; tổ chức kế toán trong doanh nghiệp cũng trở nên linh hoạt hơn và các báo cáo tài chính cung cấp nhiều thông tin đa chiều có giá trị. Bài viết này làm rõ vai trò và thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, từ đó kiến nghị một số giải pháp giúp lĩnh vực kế toán ở Việt Nam chuyển đổi số thành công trong thời gian tới.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán

Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán

Thực hành kế toán tại doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số được khái quát lại thông qua 5 công nghệ: Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Điện toán đám mây (Cloud), Chuỗi khối (Blockchain). Đây là những công nghệ giúp quy trình kế toán được thực hiện theo thời gian thực, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi và bảo mật hơn, tổ chức kế toán trong doanh nghiệp cũng linh hoạt hơn, các báo cáo tài chính cung cấp nhiều thông tin đa chiều có giá trị. Thông qua việc nghiên cứu về chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, bài viết phân tích tình hình ứng dụng công nghệ thông tin để thấy được tác động của nó đến công tác kế toán, kiểm toán.
Xu hướng lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp thương mại tỉnh Thái Nguyên

Xu hướng lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp thương mại tỉnh Thái Nguyên

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nói chung và kế toán nói riêng tại các doanh nghiệp (DN) ngày càng phổ biến. Một trong số những ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phổ biến trong lĩnh vực kế toán là sử dụng phần mềm kế toán (PMKT). Tuy nhiên, tùy theo điều kiện của mỗi DN ở các vùng miền khác nhau, mức độ ứng dụng CNTT trong công tác kế toán cũng khác nhau. Bài viết này nghiên cứu thực trạng ứng dụng PMKT trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại (DNTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng PMKT vào tổ chức công tác kế toán của DN này.
Nghề kế toán trong chuyển đổi số và vấn đề đặt ra

Nghề kế toán trong chuyển đổi số và vấn đề đặt ra

Các công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đa làm thay đổi đáng kể hoạt động và vai trò của các chuyên gia kế toán, đòi hỏi phải vận dụng các mô hình mới để tạo ra sự hiểu biết về thực tế mới. Vấn đề đặt ra là người làm nghề kế toán phải làm gì để thích nghi trong thời đại số?
Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Trong dòng chảy của Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm cả lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Bài viết khái quát các nghiên cứu trước đây về chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, từ đó xây dựng bảng khảo sát nhằm đánh giá về thực trạng chuyển đổi số lĩnh vực kế toán, kiểm toán hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán sẽ là quá trình dài hạn và phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên, đặc biệt là tầm nhìn của người lãnh đạo doanh nghiệp…
Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số

Kế toán là một trong những hoạt động chịu ảnh hưởng mạnh mẽ trong giai đoạn chuyển đổi số. Dưới sự tác động của Cách mạng công nghệ 4.0, tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp (DN) từng bước có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hoạt động kế toán cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, yêu cầu về bảo mật thông tin, nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Do đó, để có thể phát huy được hết lợi ích của công nghệ số, từ đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động kế toán, đòi hỏi có sự quan tâm đồng bộ của các bên liên quan.
Kế toán tài sản cố định của pháp, mỹ và giải pháp phù hợp cho chuẩn mực kế toán Việt Nam

Kế toán tài sản cố định của pháp, mỹ và giải pháp phù hợp cho chuẩn mực kế toán Việt Nam

Các chuẩn mực kế toán về tài sản cố định của kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế (kế toán Mỹ, Pháp) còn có khá nhiều điểm khác biệt lớn. Với xu hướng hội nhập kinh tế như hiện nay, Việt Nam cần có phương hướng để cập nhật linh hoạt hơn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) so với Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) về các đối tượng kế toán nói chung và tài sản cố định nói riêng. Bài viết này bàn về vấn đề phù hợp giữa chuẩn mực kế toán của Mỹ và Pháp so với chuẩn mực kế toán tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định.
Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp

Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, vấn đề môi trường, phát triển bền vững trở thành chủ đề có tính toàn cầu. Phát triển bền vững là quá trình phát triển vừa đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại vừa không làm tổn hại đến lợi ích của thế hệ tương lai. Là một bộ phận quan trọng, đóng vai trò chủ đạo, quyết định đến phát triển kinh tế bền vững, doanh nghiệp có trách nhiệm phải định giá và hạch toán được các yếu tố môi trường nhằm hành động bảo vệ môi trường. Bài viết này tìm hiểu về công tác kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp hiện nay và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.