Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu 45-2013-TT-BTC.doc