Hướng dẫn cơ chế tự chủ với đơn vị sự nghiệp công lập theo lĩnh vực

PV. (Tổng hợp)

Cử tri các tỉnh: Hải Dương, Quảng Nam, An Giang, Tây Ninh, Bắc Kạn kiến nghị: Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu trình ban hành các văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo lĩnh vực.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 739/BTC-HCSN ngày 17/01/2017. Cụ thể như sau:
1. Để đôn đốc các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Quyết định số 695/QĐ-TTg; Bộ Tài chính đã có các công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể:

- Công văn số 16723/BTC-HCSN ngày 11/11/2015 đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc khi triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg (đã có 20 Bộ, cơ quan trung ương và 46/63 địa phương gửi báo cáo).

- Công văn số 1931/BTC-HCSN ngày 3/2/2016 đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL năm 2016 (đã có 7 Bộ, cơ quan trung ương và 27/63 địa phương gửi báo cáo).

- Công văn số 17282/BTC-HCSN ngày 05/12/2016 gửi các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đề nghị báo cáo về tình hình triển khai các nội dung về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị SNCL, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 2. Tính đến hết năm 2016, kết quả ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở để giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị SNCL) ở các Bộ, cơ quan Trung ương cụ thể như sau:

a) Về ban hành 7 Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong từng lĩnh vực:

- Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định: (1) Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; (2) Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (công văn số 17412/BTC-HCSN ngày 07/12/2016).

- 05 Nghị định đã trình Chính phủ, gồm Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong các lĩnh vực y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục nghề nghiệp; thông tin truyền thông và báo chí; giáo dục đào tạo.

b) Về ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các Bộ:

- Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 05 Quyết định của các Bộ, cơ quan Trung ương: (1) Bộ Y tế (Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế dân số); (2) Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội); (3) Bộ Giao thông vận tải (Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải); (4) Ngân hàng Nhà nước (Quyết định số 2431/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngân hàng nhà nước Việt Nam); (5) Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 2504/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Có 8 Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định, gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Về ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới các đơn vị SNCL thuộc Bộ, ngành:

- Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 06 Quyết định quy hoạch mạng lưới đơn vị SNCL của các Bộ: (1) Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 27/01/2016 phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030); (2) Bộ Giao thông vận tải (Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 3/2/2016 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị SNCL thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030); (3) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (gồm: Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 1561/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công trong cả nước giai đoạn đến năm 2020); (4) Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 25/11/2016 quy hoạch mạng lưới đơn vị SNCL thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030).

- Có 5 Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định (Bộ Y tế; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Có 2 Bộ đã dự thảo và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương (Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

d) Về hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị SNCL: Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25/5/2016 hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị SNCL.

đ) Về xây dựng ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí; ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công: Hiện nay, các Bộ đang rà soát, sửa đổi, bổ sung để ban hành một số định mức kinh tế kỹ thuật theo thẩm quyền.

3. Theo Thông báo số 448/TB-VPCP ngày 30/12/2016 của Văn phòng Chính phủ, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ngày 26/12/2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến kết luận chỉ đạo: Các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 695/QĐ-TTg, trong đó tập trung vào việc xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định, hướng dẫn để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, hoàn thành trong Quý I năm 2017.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg.