Thông tư số 111/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa


Ngày 1/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa.