Thông tư số 92/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia


Ngày 02/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

Thông tư số 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
- Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 17;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 18;
- Sửa đổi Điểm i Khoản 2 Điều 19;
- Sửa đổi Điều 20;
- Bãi bỏ Điểm a, b Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 26...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 92/2018/TT-BTC.