Thông tư số 27/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật


Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 27/2020/TT-BTC.