Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Dự thảo, đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu, việc xác định chi phí dựa trên các nội dung công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm... Nguồn: internet
Theo Dự thảo, đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu, việc xác định chi phí dựa trên các nội dung công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm... Nguồn: internet

Dự thảo Nghị định gồm 11 chương, 95 điều, hướng dẫn chi tiết một số nội dụng Luật đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật đấu thầu, bao gồm: Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công tư); dự án có sử dụng đất để đầu tư xây dựng công trình thuộc quy hoạch phát triển đô thị, khu đô thị mới, khu thương mại, tổ hợp đa năng, nhà ở thương mại, chợ gắn với quyền sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao hấp dẫn các nhà đầu tư.

Tại dự thảo, bên cạnh những quy định chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra một số quy định về: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư; chỉ định nhà đầu tư; quy trình đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất; lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, đào tạo, bồi dưỡng và lưu trữ thông tin về đấu thầu; giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong lựa chọn nhà đầu tư...

Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư

Theo dự thảo, căn cứ quy mô, tính chất của dự án, bên mời thầu sẽ quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng đối với hồ sơ mời thầu, 30 triệu đồng đối với hồ sơ yêu cầu và 10 triệu đồng đối với hồ sơ mời sơ tuyển; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán tối đa không quá 100 triệu đồng đối với hồ sơ mời thầu, 60 triệu đồng đối với hồ sơ yêu cầu và 20 triệu đồng đối với hồ sơ mời sơ tuyển.

Về chi phí lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất… Dự thảo đề xuất như sau:

Trường hợp đơn vị lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được tính bằng 0,001% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10 triệu đồng và tối đa là 30 triệu đồng; chi phí thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được tính bằng 0,001% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10 triệu đồng và tối đa là 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trường hợp đơn vị lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,005% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10 triệu đồng và tối đa là 50 triệu đồng.

Trường hợp đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tính bằng 0,005% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 50 triệu đồng và tối đa là 200 triệu đồng. Tương tự, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư cũng được tính bằng 0,005% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 50 triệu đồng, tối đa là 200 triệu đồng.

Dự thảo nêu rõ, đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện các công việc trên, việc xác định chi phí dựa trên các nội dung công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn và các yếu tố khác.