Thông tư số 80/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế


Ngày 29/09/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 80/2021/TT-BTC.