Thông tư số 85/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp


Ngày 05/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 85/2021/TT-BTC.