Thông tư liên tịch số 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT:

Hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước


(Tài chính) Ngày 9/5, Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư liên tịch số 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước.

Thông tư này hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước liên quan đến việc thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước.

Mời donwload nội dung Thông tư: Thong tu lien tich so 59-2014-TTLT-BTC-BGTVT.doc