Hướng dẫn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Để triển khai thu phí đối với xe mô tô, Bộ Tài chính đã đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo tinh thần Công văn số 17467/BTC-CST ngày 17/12/2012 gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

Hướng dẫn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Công văn trên được căn cứ thực hiện theo Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thời hạn thu phí, trên cơ sở đề án của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện để thực hiện từ ngày 1/1/2013. Trong đó, riêng đối với việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, Thông tư đã quy định khung mức thu phí, tỷ lệ để lại số tiền phí thu được cho đơn vị thu phí xe mô tô. Cụ thể:

Thứ nhất, tổ chức, chỉ đạo sở Giao thông vận tải, sở tài chính, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến người dân các nội dung liên quan về phí sử dụng đường bộ theo quy định của Thông tư, đặc biệt là về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

Thứ hai, xây dựng phương án tổ chức thu phí đối với xe mô tô phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; hướng dẫn và giao rõ trách nhiệm cho sở GTVT, sở tài chính và trách nhiệm của UBND các cấp trong việc tổ chức triển khai thu phí đối với xe mô tô.

Thứ ba, xây dựng mức thu phí, tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí đối với xe môt tô phù hợp với khung thu tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC và điều kiện kinh tế - xã hội cũng như đặc thù trong công tác thu phí của từng địa bàn để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định vào kỳ họp gần nhất.

Thứ tư, trên cơ sở nghị quyết của hội đồng nhân dân, kịp thời ban hành quyết định về mức thu phí đối với xe mô tô, tỷ lệ để lại tiền phí thu được và chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai việc hướng dẫn kê khai; tổ chức thu, nộp phí và lập hồ sơ quản lý số lượng xe mô tô hiện có ở địa phương làm cơ sở cho việc quản lý thu, nộp phí  cho các năm sau.

Đối với biên lai thu phí, theo hướng dẫn tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC, tùy theo điều kiện thực tế của tỉnh, thành phố để lựa chọn việc tự in, đặt in biên lai hoặc mua của cơ quan thuế để hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường tổ chức thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh, thành phố.

Thứ năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện, tổng hợp các vướng mắc phát sinh và kịp thời phản ảnh về Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết.

Việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện là bước chuyển quan trọng về phương thức thu phí sử dụng đường bộ để thực hiện Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thu phí sử dụng đường bộ, nhất là đối với xe mô tô để tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.