Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH:

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh


Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh cựu chiến binh.

Thông tư nêu rõ, chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH.