Thông tư số 34/2019/TT-NHNN:

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ


Thông tư số 34/2019/TT-NHNN ban hành ngày 31/12/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vĩ mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thông tư này gồm 8 điều, hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ. Đối tượng áp dụng là: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động huy động vốn bằng ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2020

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 34/2019/TT-NHNN.