Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH:

Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19


Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 9/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH.