Thông tư 80/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn xác định giá trị quyền sử dụng đất, thuê đất, tài sản gắn liền với đất


Ngày 2/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

Cụ thể, Thông tư hướng dẫn chi tiết cách xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp:
- Xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã tạo lập hợp pháp mà không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản khi nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.
- Xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho người sử dụng đất khi người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.
- Xác định tiền thuê đất đã trả trước còn lại để hoàn trả cho người sử dụng đất khi người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng đã trả trước tiền thuê đất nhiều năm.
Chi tiết cách xác định việc hoàn trả trong các trường hợp trên xem tại Điều 3, 4, 5 của Thông tư này.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 80/2017/TT-BTC.