Thông tư số 71/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước


Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/07/2020 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 71/2020/TT-BTC.