Thông tư số 61/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch 03 năm 2022-2024


Ngày 26/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 61/2021/TT-BTC.