Thông tư số 51/2023/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026


Ngày 17/7/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2023/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026.

Mời bạn đọc xem toàn văn Thông tư số 51/2023/TT-BTC.