[Infographic] Kế hoạch hạn chế rác thải nhựa đại dương

Theo Bảo Châu/monre.gov.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu là đến năm 2030 sẽ giảm thiểu được 75% rác nhưa trên biển và đại dương.

[Infographic] Kế hoạch hạn chế rác thải nhựa đại dương  - Ảnh 1