[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2019

Trong tháng 01 năm 2019, cả nước có 10.079 doanh nghiệp thành lập mới giảm 7,0% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ.

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2019 - Ảnh 1