[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 11 tháng đầu năm 2018

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 11/2018 ước đạt 93,4 nghìn tỷ đồng.

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 11 tháng  đầu năm 2018
[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 11 tháng  đầu năm 2018 - Ảnh 1