[Infographics] 35 năm đổi mới: Kinh tế tăng trưởng, đất nước vững bước phát triển

Theo TTXVN

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhận định đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện so với những năm trước đổi mới...

[Infographics] 35 năm đổi mới: Kinh tế tăng trưởng, đất nước vững bước phát triển - Ảnh 1