[Infographics] 4 nhóm giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa

Châu Giang

Tiến độ cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước hiện còn chậm. Trước tình hình này, Bộ Tài chính đã đề xuất 4 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa.

[Infographics] 4 nhóm giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa - Ảnh 1