[Infographics] Các giao dịch phái sinh bị từ chối thế vị trong trường hợp nào?

Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh

Theo khoản 2, Điều 11, Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, thì Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có quyền từ chối thế vị đối với các giao dịch không hợp lệ và thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các giao dịch bị từ chối thế vị trong các trường hợp nhất định.

[Infographics] Các giao dịch phái sinh bị từ chối thế vị trong trường hợp nào? - Ảnh 1