[Infographics] Các giao dịch phái sinh bị từ chối thế vị trong trường hợp nào?

[Infographics] Các giao dịch phái sinh bị từ chối thế vị trong trường hợp nào?

Theo khoản 2, Điều 11, Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, thì Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có quyền từ chối thế vị đối với các giao dịch không hợp lệ và thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các giao dịch bị từ chối thế vị trong các trường hợp nhất định.
Tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên được sử dụng ra sao?

Tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên được sử dụng ra sao?

Tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên chỉ được sử dụng cho một số hoạt động quy định tại khoản 3, Điều 12, Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
Nguyên tắc thanh toán tại ngày thanh toán cuối cùng khi thực hiện hợp đồng phái sinh

Nguyên tắc thanh toán tại ngày thanh toán cuối cùng khi thực hiện hợp đồng phái sinh

Đối với hoạt động thanh toán khi thực hiện hợp đồng giao dịch phái sinh, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện thanh toán tại ngày thanh toán cuối cùng theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
Quy định về Hợp đồng tương lai chỉ số có gì mới kể từ ngày 27/8/2021?

Quy định về Hợp đồng tương lai chỉ số có gì mới kể từ ngày 27/8/2021?

Hiện tại, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam cung cấp 2 dòng sản phẩm là: Hợp đồng tương lai trên Chỉ số chứng khoán và Hợp đồng tương lai trên Trái phiếu Chính phủ. Đối với Hợp đồng tương lai trên Chỉ số chứng khoán, kể từ ngày 27/8/2021, sẽ có một số quy định mà các thành viên thị trường và nhà đầu tư cần quan tâm.
Nguồn hỗ trợ để bù đắp khi thành viên bù trừ, nhà đầu tư mất khả năng thanh toán

Nguồn hỗ trợ để bù đắp khi thành viên bù trừ, nhà đầu tư mất khả năng thanh toán

Việc sử dụng các nguồn hỗ trợ để bù đắp cho trường hợp thành viên bù trừ, nhà đầu tư là khách hàng của thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán được quy định rõ tại khoản 2, Điều 15, Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
Quản lý tài sản ký quỹ cần lưu ý gì?

Quản lý tài sản ký quỹ cần lưu ý gì?

Quản lý tài sản ký quỹ là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
Nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư

Nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Thông tư này quy định rõ nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư.