[Infographics] Định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Từ ngày 5/6/2020, quy định về mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật đối với từng trường hợp tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật sẽ bắt đầu có hiệu lực. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

[Infographics] Định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật  - Ảnh 1