Lạng Sơn hướng đến mục tiêu 100% UBND cấp xã áp dụng ISO 9001:2015

Lạng Sơn hướng đến mục tiêu 100% UBND cấp xã áp dụng ISO 9001:2015

Nhiệm vụ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu thực hiện tốt thông qua công tác tổ chức đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra.