[Infographics] Hiện đại hóa lĩnh vực hải quan 6 tháng đầu năm

PV.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa, góp phần xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin sâu, rộng trong mọi lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

[Infographics] Hiện đại hóa lĩnh vực hải quan 6 tháng đầu năm - Ảnh 1