[Infographics] Tác động của của chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Sau gần 10 năm triển khai, thông qua Chương trình này, năng suất các yếu tố tổng hợp của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, tỷ trọng đóng góp của TFP vào GDP ngày càng tăng.

[Infographics] Tác động của của chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” - Ảnh 1