Nâng cao năng suất DN nhờ khuyến khích hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo

Nâng cao năng suất DN nhờ khuyến khích hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo

Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Để phát huy tối đa việc thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp, các chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam đã đề xuất giải pháp khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Có nhiều cách để quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp

Có nhiều cách để quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp

Muốn phát triển nhanh, bền vững thì doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng ngành, doanh nghiệp và sản phẩm. Trong đó, nâng cao năng suất chất lượng, cụ thể là chất lượng sản phẩm là giải pháp then chốt mà mỗi quốc gia cần chú trọng đẩy mạnh.