Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính thuế năm 2022

Việt Dũng

Nhằm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-TCT phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 2488/QĐ-BTC nhằm đẩy mạnh CCHC, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch chi tiết triển khai công tác CCHC có hiệu quả tại đơn vị.

Chương trình nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính của các cục thuế. Từ đó, có biện pháp chỉ đạo chính xác hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. 

Đồng thời, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức thuế, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính thuế.

Thông qua việc kiểm tra để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính thuế năm 2022; phát hiện những tồn tại, hạn chế để đề xuất những giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời và chấn chỉnh các đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính. 

Theo kế hoạch, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện kiểm tra các nội dung theo yêu cầu về tổ chức hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 tại cục Thuế: Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Phước, Phú Yên, Trà Vinh (dự phòng Đắk Nông).