Tổng cục Thuế quy định khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022

Việt Dũng

Tại Quyết định số 97/QĐ-TCT ngày 24/01/2022 ban hành Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022, Tổng cục Thuế quy định, nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề làm thủ tục về thuế cần có tối thiểu 24 giờ cập nhật kiến thức trong một năm. Trong đó, thời gian cập nhật tối thiểu với quy định của pháp luật về thuế, phí, và nội dung liên quan đến quản lý thuế là 20 giờ và các quy định về kế toán doanh nghiệp là 4 giờ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022 được Tổng cục Thuế ban hành nhằm mục tiêu trang bị kiến thức cần thiết về pháp luật thuế, phí, lệ phí, quản lý thuế và pháp luật kế toán doanh nghiệp cho nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế, qua đó giúp người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, pháp luật kế toán của nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, người nộp thuế, đại lý thuế.

Tại Chương trình khung này, Tổng cục Thuế yêu cầu nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề làm thủ tục về thuế nắm vững các quy định pháp luật thuế, phí, lệ phí, pháp luật quản lý thuế, pháp luật liên quan đến quản lý thuế, pháp luật kế toán doanh nghiệp; Biết áp dụng đúng chính sách pháp luật thuế, quản lý thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, đề nghị gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế; Biết áp dụng đúng chính sách pháp luật thuế để thực hiện dịch vụ tư vấn thuế cho người nộp thuế thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế; Biết áp dụng đúng pháp luật về kế toán doanh nghiệp để thực hiện dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo Tổng cục Thuế, Chương trình khung này quy định khối lượng kiến thức, thời lượng cập nhật kiến thức cho đối tượng cập nhật kiến thức năm 2022. Các đơn vị được phép tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế căn cứ chương trình khung cập nhật kiến thức này và tiến độ, kết quả ban hành văn bản pháp luật liên quan đến nội dung cập nhật kiến thức năm 2022 để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các lớp cập nhật kiến thức trong năm 2022; đồng thời, xây dựng tài liệu cập nhật kiến thức cụ thể cho từng lớp.

Các đơn vị có thể tổ chức đồng thời, một hoặc một số phần kiến thức, một hoặc một số nội dung của từng phần kiến thức hoặc kết hợp một số nội dung của các phần kiến thức của chương trình nhưng phải quy định rõ số giờ cập nhật kiến thức được tính của từng Phần kiến thức đối với mỗi lớp học.

Số giờ cập nhật kiến thức trong năm 2022 của đối tượng cập nhật làm cơ sở đăng ký hành nghề hoặc xác định đủ điều kiện hành nghề cho năm 2022 được xác định theo quy định tại khoản 1, Điều 20, Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, trong đó quy định rõ phải đảm bảo tối thiểu 24 giờ.

Tổng cục Thuế quy định, các đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức cần xây dựng kế hoạch chi tiết các lớp cập nhật kiến thức trên cơ sở chương trình khung do Tổng cục Thuế ban hành và thông báo cho Tổng cục Thuế trong quý I hàng năm.

Trường hợp người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong năm 2021 và năm 2022 đăng ký trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12/2022 thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức của năm 2022.