Quyết định 33/QĐ-BTC:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017


Ngày 09/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 33/QĐ-BTC kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kết hợp kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại các bộ, ngành, địa phương.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Nghị quyết 01/NQ-CP và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị mình thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 33/QĐ-BTC.