Quyết định 1563/QĐ-TTg:

Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020


Ngày 08/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1563/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định là cơ sở cho việc hoàn thiện hạ tầng pháp lý cho thương mại điện tử với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh một cách toàn diện, theo kịp thực tiễn phát triển của các mô hình và hoạt động thương mại điện tử khác nhau trong xã hội.

Nguồn vốn thực hiện Kế hoạch tổng thể được bảo đảm từ các nguồn: vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn vay từ các tổ chức tính dụng, tài trợ quốc tế và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1563/QĐ-TTg.