Kê khai thuế Giá trị gia tăng khai của Chi nhánh phụ thuộc

PV.

(Tài chính) Trả lời Công văn số 319/CV-CTNĐ của Công ty về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh phụ thuộc (hạch toán báo sổ), Cục Thuế Nam Định có ý kiến như sau:

Tại Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định về khai thuế GTGT.

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế:

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

...

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

...

3. Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Người nộp thuế tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế bao gồm: cơ sở kinh doanh và các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ trừ trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT quy định tại khoản 4 Điều này."

Theo trình bày của Công ty thì Công ty có hai chi nhánh: Chi nhánh Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hoá lỏng Nam Định tại Thanh Hoá (mã số thuế 0600390993-002) và Chi nhánh Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hoá lỏng Nam Định tại Quảng Ninh (mã số thuế 0600390993-001).

Từ năm 2009 đến nay PVGAS Nam Định đang áp dụng thực hiện việc hạch toán kế toán cho Chi nhánh PVGAS Nam Định tại Thanh Hoá và Chi nhánh PVGAS Nam Định tại Quản Ninh theo hình thức báo sổ về Công ty PVGAS Nam Định. Đồng thời 2 Chi nhánh đều thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo hình thức khấu trừ tại Chi cục Thuế địa phương là Chi cục Thuế TP. Thanh Hoá và Chi cục Thuế TP. Cẩm Phả.

Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của Công ty PVGAS Nam Định, trường hợp 2 Chi nhánh thuộc Công ty thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì 2 Chi nhánh này được khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.