VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Phát triển bộ máy Kiểm toán Nhà nước theo hướng hiệu quả

Phát triển bộ máy Kiểm toán nhà nước theo hướng hiệu quả.

Phát triển bộ máy Kiểm toán Nhà nước theo hướng hiệu quả

Chiều 17/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

Năm 2020, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 158 cuộc kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước: Nhiều dự án ODA đội vốn nghìn tỷ, hiệu quả chưa tương xứng

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Quốc hội bàn về quy định Kiểm toán Nhà nước tham gia giám định tư pháp

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 40, chiều 17/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

Tờ trình Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2030) và tầm nhìn đến năm 2035 do Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày đã nhấn mạnh đến sự cần thiết xây dựng “Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2030) và tầm nhìn đến năm 2035” (gọi tắt là Chiến lược).

Theo đó, việc xây dựng, phê duyệt Chiến lược không những có ý nghĩa quan trọng, cấp bách trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu lực hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho Kiểm toán nhà nước hoạch định các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, khắc phục những bất cập, hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước giao.

Mục tiêu đến năm 2030 của Chiến lược được xác định là: Phát triển tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước; giữ nguyên, duy trì ổn định hoạt động các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực; xây dựng đội ngũ công chức Kiểm toán nhà nước tinh gọn, đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và có cơ cấu hợp lý. Nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước ổn định từ 2.600-2.700 người; sắp xếp bố trí, sử dụng đội ngũ dựa trên Đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ và yêu cầu công việc thực tế...

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm toán tối thiểu 2 năm/lần đối với quyết toán ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương và quyết toán ngân sách địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chuyển đổi từ quy trình kiểm toán truyền thống sang quy trình kiểm toán số dựa trên nền tảng dữ liệu lớn với sự hỗ trợ của các công nghệ trí tuệ nhân tạo một cách chủ động; tăng cường hoạt động “tiền kiểm” với dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, các chủ trương, chính sách lớn, các chương trình mục tiêu quốc gia...

Quang cảnh phiên họp chiều 17/12.
Quang cảnh phiên họp chiều 17/12.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, để định hướng rõ các mục tiêu, giải pháp thực hiện phát triển Kiểm toán nhà nước phù hợp với chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính công, tài sản công thì việc xây dựng, ban hành Chiến lược phát triển cho Kiểm toán nhà nước trong giai đoạn tới là cần thiết và phù hợp thực tiễn.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản nhất trí với quan điểm Kiểm toán nhà nước đã nêu trong Dự thảo Chiến lược; cho rằng cần thể hiện rõ việc phát triển Kiểm toán nhà nước phải bảo đảm Kiểm toán nhà nước thực sự là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, phục vụ đắc lực cho Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng về tài chính, tài sản công; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ luật về quản lý tài chính, tài sản công.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, với yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí trong giai đoạn hiện nay, kết quả kiểm toán phải được kịp thời công khai, minh bạch trước công chúng. Kiểm toán nhà nước phải cung cấp thông tin ngày càng toàn diện cho Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan chức năng và xã hội, người dân.

Tuy nhiên, mục tiêu của Chiến lược mới chỉ dừng lại ở việc kiện toàn và nâng cao bộ máy của Kiểm toán nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán mà chưa đề cập đến mục tiêu cung cấp, công khai toàn diện kết quả kiểm toán để đáp ứng yêu cầu quản lý của các cơ quan nhà nước và nhu cầu tiếp cận thông tin phục vụ giám sát của xã hội, người dân.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh sự chủ động xây dựng Chiến lược của Kiểm toán nhà nước và đánh giá đây là đề án có chất lượng tốt. Cơ bản nhất trí với quan điểm Kiểm toán nhà nước đã nêu trong Dự thảo Chiến lược song các ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, những giải pháp trong Dự thảo Chiến lược còn chung chung, cần đưa ra định hướng và giải pháp cụ thể cho từng nội dung. Đồng thời, Kiểm toán nhà nước cần đánh giá và xác định nguồn lực để thực hiện Chiến lược này, bảo đảm tính khả thi khi Chiến lược được quyết định.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ để bảo đảm sự chặt chẽ, đúng định hướng, có tầm bao quát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán nhà nước cần đánh giá tổng kết, làm rõ hơn kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược Kiểm toán 2010-2020 để chỉ ra mặt mạnh, mặt yếu, những bất cập và cần làm sâu sắc hơn trong chiến lược kiểm toán thời gian tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán nhà nước tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn chỉnh lại bố cục, làm rõ hơn về mục tiêu tổng quát, quan điểm và cả những nội dung cụ thể của chiến lược để hoàn thiện, tập trung vào tính hiệu quả, tinh gọn, chất lượng và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, Kiểm toán nhà nước tiếp tục cập nhật tinh thần của dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII để hoàn chỉnh chiến lược này.

Sau khi Kiểm toán nhà nước hoàn thiện chiến lược, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn vào thời điểm thích hợp.

Tại phiên họp chiều 17/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ, ngành, địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh giảm 4.812,524 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 của 3 bộ và 7 địa phương do không phân bổ chi tiết cho các dự án.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM