Đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu mới

Đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu mới

Theo Chiến lược Phát triển hải quan đã được phê duyệt, ngành Hải quan đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành xây dựng hải quan số; 90% hồ sơ công việc tại Tổng cục Hải quan được xử lý trên môi trường mạng... Để hiện thực hóa các mục tiêu này, yếu tố con người và bộ máy nhân lực của ngành Hải quan phải được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để hướng tới mô hình hải quan số, hải quan thông minh.
Chuyển biến tích cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Chuyển biến tích cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong những năm qua luôn được Tổng cục Dự trữ Nhà nước chú trọng triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, thời gian tới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống đảm bảo hoạt động tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực. Đến năm 2030, hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi sang mô hình kho bạc 2 cấp (cấp trung ương và cấp tỉnh) và giảm ít nhất 15% biên chế so với năm 2020…
Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực. Đến năm 2030, hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi sang mô hình kho bạc 2 cấp (cấp trung ương và cấp tỉnh) và giảm ít nhất 15% biên chế so với năm 2020…
Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hướng tới mô hình kho bạc khu vực

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hướng tới mô hình kho bạc khu vực

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đặt mục tiêu, đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy KBNN theo mô hình kho bạc khu vực. Đến năm 2030, hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi sang mô hình kho bạc 2 cấp (Trung ương và tỉnh) và giảm được ít nhất 15% biên chế so với năm 2020…
Nhìn lại quá trình sáp nhập tổ chức, bộ máy của Cục Thuế Bắc Ninh

Nhìn lại quá trình sáp nhập tổ chức, bộ máy của Cục Thuế Bắc Ninh

“Đến thời điểm này, công tác vận hành, quản lý thuế tại các Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế Bắc Ninh đã đi vào ổn định. Tại tất cả các trụ sở của Chi cục Thuế cũ, Cục Thuế Bắc Ninh vẫn bố trí một bộ phận thường trực với đủ chức năng hỗ trợ, giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện lợi nhất cho người nộp thuế…” – là khẳng định của ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh.