Khai, nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản đồng sở hữu


Chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản có đồng sở hữu là vấn đề được nhiều độc giả quan tâm. Cục Thuế TP. Hà Nội vừa hướng dẫn việc khai nộp thuế TNCN đối với hoạt động này.

Chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản có đồng sở hữu là vấn đề được nhiều độc giả quan tâm. Nguồn: internet
Chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản có đồng sở hữu là vấn đề được nhiều độc giả quan tâm. Nguồn: internet

Cục Thuế TP. Hà Nội dẫn chứng, theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất.

Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.

Cách tính thuế thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

Thuế TNCN phải nộp

=

Giá chuyển nhượng

x

Thuế suất 2%

Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, trường hợp chuyển nhượng bất sản là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động sản.

Căn cứ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thoả thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của toà án... Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình quân.

Về khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, khoản 3 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh, kể cả trường hợp thuộc đối tượng được miễn thuế.  

Trường hợp khai thay hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì tổ chức, cá nhân khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế”; Đồng thời, người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng bất động sản.