Kho bạc Nhà nước ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Minh Anh

Ngày 18/10/2022, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ký Quyết định số 5295/QĐ-KBNN về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

KBNN thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
KBNN thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Tiếp đó, ngày 29/7/2022, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1507/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 507/QĐ-BTC của Bộ Tài chính nêu rõ, đối tượng được đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử gồm các đơn vị cấp Tổng cục trong đó có Kho bạc Nhà nước.

Việc đánh giá được xác định trên 05 nhóm chỉ số: Công khai, minh bạch; Tiến độ, kết quả giải quyết công việc; số hóa hồ sơ; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; và Mức độ hài lòng. Kết quả đánh giá được Công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính làm căn cứ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, với mục đích, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và đánh giá chi tiết chất lượng phục vụ của từng đơn vị, từng công chức trong hệ thống KBNN đối với người dân, tổ chức trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; đồng thời để tăng mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN, ngày 18/10/2022, Tổng Giám KBNN đã ký Quyết định số 5295/QĐ-KBNN về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, KBNN đề ra lộ trình thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử với 05 nhóm chỉ số: Nhóm chỉ số về công khai và minh bạch; Nhóm chỉ số về tiến độ và kết quả giải quyết; Nhóm chỉ số về cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Nhóm chỉ số về số hóa hồ sơ; Nhóm chỉ số về mức độ hài lòng.

Theo đó, 11 nhóm nhiệm vụ được KBNN phấn đấu thực hiện gồm:

- Rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN để đưa ra phương án sửa đổi theo hướng tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; giảm thời gian giải quyết TTHC; nghiên cứu, pháp lý hóa quy trình thu, hoàn phí, lệ phí, tiền thu xử phạt vi phạm hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện nghiêm túc việc nộp và tiếp nhận hồ sơ TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến của KBNN; đồng thời, đảm bảo thực hiện các quy định về điện tử hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN với Cổng Dịch vụ công quốc gia; nghiên cứu triển khai việc khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung trong quá trình thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực KBNN khi có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan.

- Nghiên cứu, triển khai việc kết nối giữa hệ thống cơ sở dữ liệu của KBNN với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp để phục vụ xác thực, định danh trong quá trình giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN có liên quan đến các thông tin, giấy tờ công dân và doanh nghiệp.

- Rà soát và thống kê các thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết của TTHC thuộc lĩnh vực quản lý đã được công chức KBNN kiểm soát hồ sơ tại các lần giao dịch trước đó và của các bộ, ban, ngành đã chia sẻ trên cơ sở dữ liệu quốc gia để sử dụng trong trong quá trình kiểm soát hồ sơ mà không cần yêu cầu đơn vị gửi đến KBNN.

- Thực hiện điện tử hóa các dữ liệu là thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chia sẻ dữ liệu trên các hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính và KBNN.

- Triển khai phân hệ lưu trữ điện tử cho hồ sơ thủ tục nhằm khắc phục hạn chế về dung lượng hồ sơ gửi qua Dịch vụ công trực tuyến như hiện nay.

- Tiếp tục thực hiện chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Thực hiện đúng quy trình xử lý hồ sơ TTHC, đảm bảo các hồ sơ được trả đúng hạn; không được yêu cầu đơn vị giao dịch hoàn thiện hồ sơ quá 01 lần.

- Tăng cường công tác giám sát từ xa, kiểm tra nội bộ, kiểm tra đột xuất việc giải quyết TTHC tại KBNN các cấp.

- Thực hiện tốt công tác công bố, công khai TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định hành chính trong hệ thống KBNN.

- Tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN.