Kho bạc Nhà nước Đắk Nông tập trung nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Khánh Chi

Năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông đã tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả. Với quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán được giao năm 2023, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông triển khai đồng bộ các giải pháp trong tập trung nguồn thu, kiểm soát chi.
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông triển khai đồng bộ các giải pháp trong tập trung nguồn thu, kiểm soát chi.

KBNN Đắk Nông cho biết, để cụ thể hóa và triển khai hoàn thành tốt các mục tiêu trên, đơn vị đã xây dựng và ban hành đầy đủ, đồng bộ các kế hoạch mục tiêu năm 2022 trên từng lĩnh vực công tác để triển khai thực hiện, bao gồm: Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, Kế hoạch kiểm tra nội bộ và thanh tra chuyên ngành...

Đơn vị bám sát các nội dung chỉ đạo của KBNN Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, triển khai đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của KBNN trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2022.

Để thực hiện tốt công tác thu NSNN, đơn vị đã bám sát dự toán thu NSNN,  chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, quản lý chặt chẽ quỹ NSNN, điều tiết chính xác cho các cấp ngân sách; tổng hợp và thông tin báo cáo, công tác tích lũy và phân tích số liệu Kho bạc.

Song song với nhiệm vụ trên, KBNN Đắk Nông luôn chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tài chính tham mưu với UBND tỉnh kịp thời, trách nhiệm và có chất lượng đối với các cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN.

Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định, rà soát danh mục tỷ lệ điều tiết các khoản thu NSNN sai; chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ chi năm 2021 sang năm 2022 theo văn bản của cấp có thẩm quyền; thực hiện quy trình dự báo luồng tiền trong hệ thống KBNN.

Nhờ đó, năm 2022, KBNN Đắk Nông thực hiện thu NSNN đạt 3.415 tỷ đồng, bằng 132,21% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 113,83% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao; giảm 97 tỷ đồng (tương đương giảm 2,76%) so với cùng kỳ năm 2021; thực hiện chi ngân sách đạt 11.351 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả tích cực trên, năm 2023, KBNN Đắk Nông xác định, tiếp tục tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; thực hiện điều tiết thu ngân sách chính xác, đúng tỷ lệ quy định; tiếp tục phối hợp với các đơn vị để đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý thu NSNN theo hướng an toàn, hiệu quả và hiện đại.

Cùng với đó, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong kiểm soát, cấp phát, thanh toán chi ngân sách. Bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, của UBND Tỉnh trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2023 đúng quy định; kịp thời đánh giá, phản ánh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ...

KBNN Đắk Nông xác định, tập trung đánh giá tình hình thực hiện tạm ứng, phân loại số dư tạm ứng;  thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích...