Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ gần 200 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 4 tháng đầu năm 2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 194.173 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN), đảm bảo đúng đối tượng và quy định của Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ gần 200 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên
Hoạt động nghiệp vụ kho quỹ tại KBNN Quảng Ninh. Nguồn: internet

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 18.850 khoản chi của 8.700 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 248 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 3 tỷ đồng).

Chỉ tính riêng tháng 4/2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 53.523 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 5.000  khoản chi của 2.500  lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 70 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định, trong đó từ chối thực 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống KBNN đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể, đến thời điểm 30/4/2013, lũy kế vốn đầu tư 4 tháng giải ngân qua hệ thống KBNN là 54.235,1 tỷ đồng, đạt 24% so với kế hoạch vốn năm 2013 Nhà nước giao (bao gồm cả tạm ứng). Trong đó, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 36.932,2 tỷ đồng, giải ngân vốn tái phiếu chính phủ (TPCP) là 17.302,9 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 12,5 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Ngoài ra, KBNN đã nỗ lực huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển. Theo kế hoạch năm 2013, nhiệm vụ huy động vốn trong nước của ngành Kho bạc là 150.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển. Tính từ đầu năm tới nay, KBNN huy động TPCP đạt tổng số 89.140,9 tỷ đồng đạt 59,4% kế hoạch được giao. Riêng tháng 4/2013, huy động TPCP ước đạt 23.691,4 tỷ đồng.

Nhiệm vụ của hệ thống KBNN từ nay đến cuối năm, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển đảm bảo hoàn thành kế hoạch Bộ Tài chính giao cho hệ thống KBNN trong năm 2013. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, bám sát tình hình thị trường, kịp thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị với Bộ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác huy động vốn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, KBNN sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành Tài chính nhằm tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013; Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, kiểm soát chi NSNN. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và ngăn ngừa các sai phạm trong từng lĩnh vực nghiệp vụ của KBNN. Tập trung vào việc rà soát, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng quản trị hệ thống; lấy khách hàng và người dân là đối tượng trung tâm để phục vụ...