Kho bạc Nhà nước ra Chỉ thị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị

Theo: baohaiquan.vn

Ông Tạ Anh Tuấn, Quyền Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ký Chỉ thị số 1618/CT-KBNN về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ của ngành Kho bạc.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhằm tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu đơn vị KBNN các cấp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động; nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ các đơn vị giao dịch, Chỉ thị số 1618/CT-KBNN (Chỉ thị 1618) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, thường xuyên phổ biến, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN về công tác quản lý cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy trình, nội quy của cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chi tiết, phân công cụ thể, rõ ràng gắn với thời gian thực hiện, kết quả hoàn thành; chú trọng phân định, làm rõ vai trò, trách nhiệm từng vị trí cán bộ, công chức có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của công chức lãnh đạo các cấp trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, với mục tiêu gắn kết chặt chẽ việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị KBNN các cấp, Chỉ thị đã đặt ra yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị, ưu tiên trọng tâm nhất là công tác quản lý cán bộ; người đứng đầu đơn vị KBNN cấp trên có trách nhiệm ưu tiên sắp xếp thời gian để trực tiếp đi “vi hành”, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất việc chấp hành của người đứng đầu và đơn vị cấp dưới, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với những vị trí công việc liên quan trực tiếp đến đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN, thì phải tăng cường cải cách hành chính, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết; cán bộ, công chức được giao phục vụ giao dịch với khách hàng phải có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phải tôn trọng, tận tụy, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch; không hách dịch, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí, công việc được giao để mưu lợi cá nhân.

Cùng với những nhiệm vụ trên, tăng cường công tác quản lý tài sản, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, thực hiện nghiêm việc khoán sử dụng xe ô tô công, tuyệt đối không sử dụng tài sản công, xe ô tô cơ quan vào mục đích ngoài hoạt động công vụ; xử lý nghiêm đối với các trường hợp quản lý, sử dụng tài sản công không đúng quy định.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm chính trị, nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ các đơn vị giao dịch, Chỉ thị 1618 quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Theo đó, Quyền Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống có trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; nội quy, quy chế của cơ quan; 10 điều kỷ luật của ngành; chấp hành kỷ luật lao động; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp…