Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, nhiều cá nhân bị phạt nặng


Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định số 532/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Hưng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt (mã CK: NAV).

Ông Nguyễn Quang Hưng phải nộp số tiền phạt là 55 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Ông Hưng đã có hành vi vi phạm hành chính khi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch bán 324.380 cổ phiếu NAV vào ngày 13/3/2019.

Cùng hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, ngày 17/7/2019,Thanh tra UBCKNN tiếp tục  ban hành Quyết định số 547/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Từ Tuyết Anh, có địa chỉ tại phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Số tiền phạt là 55 triệu đồng vì lỗi vi phạm từ ngày 13/8/2018 đến ngày 11/10/2018, bà Từ Tuyết Anh – người có liên quan của ông Đặng Thành Duy là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã CK: VNS) mua 524.000 cổ phiếu VNS và bán 3.510 cổ phiếu VNS, nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch.