Công văn số 3063/TCHQ-GSQL:

Kiểm tra, xác nhận thông tin trên giấy phép đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã


Công văn số 3063/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 về kiểm tra, xác nhận thông tin trên giấy phép do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp do Tổng cục Hải quan ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 3063/TCHQ-GSQL.