Kiến nghị xử lý trên 5.300 tỷ đồng qua kết quả kiểm toán

Theo Quỳnh Anh/baokiemtoannhanuoc.vn

Năm 2019, KTNN chuyên ngành VI đã thực hiện hoàn thành 13 cuộc kiểm toán. Kết quả đã kiến nghị xử lý tổng số tiền 5.387 tỷ đồng, gồm kiến nghị xử lý tài chính tăng thu NSNN 2.457 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác 2.930 tỷ đồng.

Năm 2019, KTNN chuyên ngành VI đã kiến nghị xử lý trên 5.300 tỷ đồng qua kết quả kiểm toán.
Năm 2019, KTNN chuyên ngành VI đã kiến nghị xử lý trên 5.300 tỷ đồng qua kết quả kiểm toán.

Theo Kiểm toán trưởng Nguyễn Anh Tuấn, cùng với các kiến nghị xử lý tài chính, đã có 33 kiến nghị về cơ chế, chính sách được đưa ra để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trong đó có kiến nghị sửa, đổi bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng và 2 Nghị định (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP); 2 Thông tư (Thông tư số 130/2016/TT-BTC, Thông tư số 51/2015/TT-BTC) và 5 kiến nghị nghiên cứu xem xét bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách.

Quang cảnh Hội nghị của Kiểm toán Nhà nước.
Quang cảnh Hội nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện kiểm toán, lãnh đạo KTNN chuyên ngành VI cho biết, đối với từng cuộc kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán phải xây dựng Đề cương, mẫu biểu phù hợp, trong đó đặc biệt hướng dẫn về nội dung, trọng tâm, phương pháp kiểm toán cụ thể đối với từng nội dung kiểm toán để Kiểm toán viên sử dụng và thực hiện. KTNN chuyên ngành VI cũng đã chủ động tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm cho công chức trong đơn vị về công tác khảo sát thu thập thông tin; xác định trọng yếu, rủi ro kiểm toán; phương pháp, kỹ năng thực hiện kiểm toán tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước…

Hơn nữa, yêu cầu luôn được đặt ra là các Đoàn kiểm toán ngày càng phải nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tuân thủ đúng quy trình, chuẩn mực kiểm toán, quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước, quy chế, nội quy Đoàn kiểm toán, thực hiện đầy đủ nội dung và trọng tâm kiểm toán, tuân thủ mục tiêu, phạm vi theo kế hoạch kiểm toán, phát hành Báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của KTNN. Kiểm toán trưởng thường xuyên nắm bắt tình hình để đôn đốc, chỉ đạo các Đoàn kiểm toán, báo cáo thực hiện kết quả kiểm toán thường kỳ theo chế độ, đồng thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo KTNN để kịp thời xử lý những vướng mắc.

Đáng chú ý, trong năm 2019, KTNN chuyên ngành VI cũng đã tiếp tục theo dõi, kiểm tra sát sao kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán. Đối với kiến nghị kiểm toán năm 2018, kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị đã cơ bản khẩn trương thực hiện kiến nghị kiểm toán. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính của 11 Đoàn kiểm toán năm 2018 là 7.846 tỷ đồng, các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện 5.848 tỷ đồng, đạt 74,53%.

Nêu nguyên nhân một số đơn vị chưa thực hiện triệt để các kiến nghị xử lý tài chính, Kiểm toán trưởng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, lý do chủ yếu là đơn vị đang chờ ý kiến chính thức từ phía các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các kiến nghị tăng thu nộp NSNN, hoặc do đơn vị đang làm việc với bên liên quan để thực hiện các thủ tục xử lý đối với các dự án đầu tư.

13 cuộc kiểm toán được KTNN chuyên ngành VI thực hiện trong năm 2019 gồm: 09 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018; 02 cuộc kiểm toán chuyên đề; 01 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam; 01 cuộc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam.