Lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán sẽ thay đổi thế nào?

PV.

Theo Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán đang được Bộ Tài chính soạn thảo và lấy ý kiến có đề xuất: lệ phí đối với môi giới 20 triệu đồng/giấy phép, tự doanh 60 triệu đồng/giấy phép, bảo lãnh phát hành 100 triệu đồng/giấy phép…

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán 30 triệu đồng/giấy phép.
Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán 30 triệu đồng/giấy phép.

Dự thảo đề xuất lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán: Môi giới 20 triệu đồng/giấy phép; Tự doanh 60 triệu đồng/giấy phép; Bảo lãnh phát hành 100 triệu đồng/giấy phép…

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán 30 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ thành viên 20 triệu đồng/giấy chứng nhận.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh tại nước ngoài; Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 10 triệu đồng/giấy chứng nhận.

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam 20 triệu đồng/giấy phép…

Dự thảo nêu rõ, phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán thu bằng đồng Việt Nam. Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước.

Đối với việc thu, nộp phí quản lý thường niên đối với quỹ mở, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ mở, tổ chức quản lý quỹ phải nộp phí quản lý thường niên như sau: Trường hợp được cấp giấy chứng nhận từ ngày 01/01 đến ngày 30/06 hàng năm, mức phí phải nộp là 10 triệu đồng/quỹ.

Trường hợp được cấp giấy chứng nhận từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 hàng năm, mức phí phải nộp là 5 triệu đồng/quỹ.

Các năm tiếp theo, tổ chức quản lý quỹ phải nộp phí là 10 triệu đồng/quỹ, thời gian nộp từ ngày 01/12 đến ngày 31/12 hàng năm.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.