Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, về nguyên tắc, việc sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải tuân thủ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành; đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định tại Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn về tổ chức bộ máy, nhân lực, hoạt động nghiệp vụ của HNX và HOSE; gắn với việc triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán mới; không làm phát sinh chi phí đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và không ảnh hưởng đến lộ trình phát triển các sản phẩm mới. Việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm khách quan, công khai, công bằng và hiệu quả.

Thông tư số 57/2021/TT-BTC quy trình rõ lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Theo đó, chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, HOSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 4, Thông tư số 57/2021/TT-BTC, HOSE và HNX thực hiện tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE theo quy định tại điểm đ, e khoản 2, điểm d, e khoản 3 Điều 4 và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai.

Về sắp xếp lại thị trường giao dịch trái phiếu, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 5, HNX, HOSE thực hiện tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu tại Thông tư này.

Đối với việc sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, HNX tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Liên quan đến việc xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch của tổ chức trong thời gian thực hiện kế hoạch chuyển chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, Thông tư số 57/2021/TT-BTC hướng dẫn, tổ chức đã được HNX chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch trước ngày hoàn thành việc chuyển cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE nhưng chưa đưa vào giao dịch trong thời hạn theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch lại.

Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu cho HNX trước ngày 01/7/2023 mà chưa được chấp thuận niêm yết, HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HOSE trước ngày 06/7/2023 để HOSE tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định pháp luật.

Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu cho HNX trước ngày hoàn thành việc chuyển cổ phiếu đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE theo quy định tại điểm e khoản 2, điểm e khoản 3 Điều 4 Thông tư này mà chưa được chấp thuận đăng ký giao dịch, HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của tổ chức sang HOSE để HOSE tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của tổ chức theo quy định pháp luật. Thời hạn chuyển hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chuyển cổ phiếu đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE.

Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu cho HOSE trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa được chấp thuận niêm yết, HOSE có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HNX chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành để HNX tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định pháp luật.

Tại Thông tư số 57/2021/TT-BTC, Bộ Tài chính giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX, HOSE triển khai thực hiện sắp xếp lại các thị trường giao dịch chứng khoán theo lộ trình nêu trên.

Trường hợp hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán mới triển khai không đúng tiến độ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư điều chỉnh lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch chứng khoán...