Mở công ty chứng khoán mất phí 200 triệu đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Theo Thông tư số 67/2014/TT-BTC mới ban hành, Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán với 4 hoạt động chính gồm: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán có tổng lệ phí cấp là 200 triệu đồng.

 Mở công ty chứng khoán mất phí 200 triệu đồng
Tổng phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán với 4 hoạt động chính sẽ là 200 triệu đồng. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2014/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Về việc tổ chức thu, nộp phí, lệ phí, Thông tư quy định, phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu bằng đồng Việt Nam. Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan thu phí, lệ phí mở tại Kho bạc Nhà nước.Tổ chức, cá nhân phải nộp toàn bộ số lệ phí khi được cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Quyết định, Thông báo, Chứng chỉ hành nghề hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, tổng phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán với 4 hoạt động chính sẽ là 200 triệu đồng. Cụ thể: phí cấp phép môi giới là 20 triệu đồng/giấy phép; tự doanh là 60 triệu đồng/giấy phép; bảo lãnh phát hành là 100 triệu đồng/giấy phép và tư vấn đầu tư chứng khoán là 20 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán là 30 triệu đồng/giấy phép; Lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam 20 triệu đồng/giấy phép...

Về việc thu, nộp phí giám sát, Thông tư quy định, phí giám sát trích nộp từ khoản phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán là khoản doanh thu phí còn lại sau khi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chuyển trả 50% số doanh thu phí cho các Sở giao dịch chứng khoán.

Phí giám sát được tính trên giá trị giao dịch công bố trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán và tính trên cả giá trị giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chuyển sang cho các Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính về phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nộp phí giám sát cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng quý, thời gian nộp từ ngày 1 đến ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp.

Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

Cơ quan thu phí, lệ phí được để lại toàn bộ (100%) tiền phí thu được, để sử dụng theo quy định tại Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ quan thu phí, lệ phí nộp toàn bộ (100%) tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2014.